الاتحاد العام لمقاولات المغرب يبحث سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا

Les moyens de surmonter les répercussions de la Covid-19 au menu d'une rencontre de la CGEM
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يبحث سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا
07/05/2021 - 19:09