مراكش.. الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل

La 5ème Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi ouvre un nouveau chapitre dans la coopération méditerranéenne
مراكش.. الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل
19/05/2022 - 13:15