بني ملال-خنيفرة: رافعات إقلاع الاستثمار بالجهة محور مائدة مستديرة

Béni Mellal-Khénifra : table ronde sur les leviers de la relance de l'investissement dans la région
بني ملال-خنيفرة: رافعات إقلاع الاستثمار بالجهة محور مائدة مستديرة
23/11/2021 - 14:57